top of page

תקנון

*שימו לב בעקבות המצב המדיני והנחיות של משרד הבריאות עקב נגיף הקורונה (Covid-19) , זמני ההספקה עלולים להשתנות בהתאם לעומס בחברת דואר ישראל.

במקרה של החלפת מוצר/החזר כספי (בכפוף לתקנון האתר) על רכישה תינתן כ- 14 ימי עסקים אחרי חזרה לשגרה ופתיחת החנות ע"פ החוק ואישור הקניון. לא יהיה ניתן לבצע החלפה/החזרה במועד לפני פתיחת העסק בכפוף לחוק.

א. הגדרות 

בתקנון זה יהיו למונחים המוגדרים בו המשמעות שלהלן:

החנות - "קרקס כל יום פורים" .

האתר - אתר האינטרנט בכתובת: www.kirkasshop.com

המוצרים - המוצרים המופיעים באתר ומוצעים למכירה.

יום עסקים - ימי חול, ראשון עד חמישי, לא כולל שישי, שבת, ערבי חג וחול המועד.

משתמש - כל אדם העושה שימוש באתר, בשירותים ובתכנים הכלולים בו, לרבות הזמנת ורכישת מוצרים.

ב. כללי

 1. האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת בגדים מיובאים, ציוד/ביגוד משלים, מוצרי הלבשה, נעליים, פאות, תחפושות ואביזרים לפורים, והוא בבעלות החנות ומנוהל על ידה. 

 2. לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות של החנות במייל kirkas.purim@gmail.com או בטלפון מס' 03-9248330 או בטופס צור קשר .

 3. גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהוות הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. התקנון מנוסח בלשון זכר אך מיועד לשני המינים כאחד.

 4. ביצוע הזמנה ו/או רכישה של מוצר דרך האתר כפוף לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, ובכפוף לאמור בכל דין, לא תהיה למשתמש ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החנות ו/או מי ממנהליהם ו/או עובדיהם, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.

 5. מחירי המוצרים כוללים מע״מ, אך לא כוללים דמי משלוח.

 6. תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את החנות.

 7. החנות אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או הבגדים שתמונותיהם מופיעות באתר.

 8. החנות עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות ובכפוף לאמור בדין החל, החברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.

 9. החנות רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם באתר בעת השלמת תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, תחויב המשתמשת לפי המחירים המעודכנים.

 10.  החנות רשאית להציע מבצעים והנחות באתר או בכל אמצעי תקשורת אחר -  טלפון, דואר אלקטרוני או הודעת טקסט, רשתות המדיה החברתית. החנות רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם.

 11.  מבצעים והנחות החלים על פריטים מסוימים בחנות לא בהכרח יחולו באתר, ולהפך. 

 12.  אין כפל מבצעים או הנחות מכל סוג שהוא ללוקחות ולעובדי מתחם הסנטר על פריטים שנמצאים בהנחה מראש ע"י החנות או האתר. 

 13.  ביצוע הזמנות על ידי משתמש שהוא מתחת לגיל 18 בעת ביצוע ההזמנה ייעשה אך ורק בצירוף אישור הורה ו/או אפוטרופוס. הזנת פרטי אשראי של הורה ו/או אפוטרופוס ייחשבו כמתן הסכמה לביצוע הרכישה על ידי משתמש קטין.

 14.  החנות רשאית ושומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר או למנוע אפשרות להזמין מוצרים באמצעות האתר או לבטלן או להפסיק את השימוש של המשתמש באתר בכל מקרה בו: (א) המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבירה על הוראות הדין; (ב) המשתמש הפר תנאי מתנאי התקנון או כל הוראה מחייבת אחרת שתופיע באתר או במסמכי התקשרות אחרים החלים בין המשתמש לחברה; (ג) המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצד ג' כלשהו, לרבות משתמשים אחרים באתר או בפעילות התקינה של האתר, לרבות ומבלי לגרוע, הזמנות פיקטיביות ו/או ביטולים מכוונים של עסקאות; (ד) אם ישנו חוב כספי לחנות וחלף המועד לתשלומו; או (ה) מכל סיבה אחרת שאינה מפורטת לעיל שהחנות מצאה לעצמה לנכון.

 15.  במקרים כאמור תהא החנות רשאית, בין היתר ומבלי לגרוע, להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, להעביר את דפוסי התנהגות המשתמש לרשויות הרלוונטיות ו/או לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתה של החנות, כי הינם נפגעים מהפעילות המפרה של המשתמש וכן כל פעולה אחרת אשר החנות תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה ו/או זכויות צדדים שלישיים.

 16.  החנות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון על פי שיקול דעתה וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. השינוי יתפרסם ויכנס לתוקף מיום הפרסום.

 17.  החנות רשאית להפסיק את הפעילות באתר בכל עת וללא הודעה מראש (אולם היא תכבד הזמנות שכבר אושרו עד למועד זה).

ג. ביצוע הזמנות דרך האתר 

 1. על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באתר באופן מדויק ועדכני. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, החנות לא תוכל להבטיח שההזמנה תיקלט, תתבצע או שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יוחזרו לחנות בגלל הזנת פרטים שגויים, החנות תהיה רשאית לחייב את המשתמש בתשלום נוסף בגין דמי משלוח.

 2. עם ביצוע ההזמנה ע״י המשתמש תבצע החנות בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ועם אישור ההזמנה ע״י חברות האשראי, תישלח הודעה על כך למשתמש שהעסקה אכן אושרה.

 3. במקרה בו לא אושרה העסקה ע״י חברת האשראי, יקבל המשתמש הודעה מתאימה על כך  והוא ידרש למסור אמצעי תשלום אחר. 

 4. בנוסף לאישור הנדרש מאת חברת האשראי כאמור לעיל, אישור פעולת ההזמנה מותנה בזה שהמוצר המבוקש אכן קיים במלאי מחסני החנות במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה (אף אם צוין באתר כי המוצר אכן קיים במלאי). היה והמוצר אינו קיים במלאי, תבוטל ההזמנה, וככל שחויב המשתמש בגינה – יזוכה המשתמש בהתאם. למען הסר ספק, למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה כלפי החנות ו/או מי מטעמה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף, אשר נגרם למשתמש ו/או לצד ג' כתוצאה מכך. יש להדגיש ולהבהיר, כי ייתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אותו פריט אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו – במצבים אלו תבוטל העסקה ולמשתמש לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם לחנות על ידי המשתמש.

 5. כל משתמש יהיה רשאי להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש למשלוח וזאת על ידי עדכון היעד המבוקש בטופס ההזמנה. מובהר כי המשלוח יגיע בדואר ישראל לפי הסניף הקרוב לבית הלקוח ובשטח ישראל בלבד. 

לאיתור יחידת הדואר ומרכזי מסירה לחץ כאן.

באחריות הלקוח לוודא כי היעד המבוקש נכון ועדכני בכל הזמנה והזמנה. 

 1. תנאי לביצוע הזמנות באמצעות האתר הוא החזקה של המשתמש בכרטיס אשראי או באמצעי תשלום (למשל פייפאל) תקף (שלא הוגבל או נחסם מכל סיבה שהיא). אם נעשה שימוש בכרטיס אשראי, ייעשה שימוש רק בכרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי. היה והמשתמש עושה שימוש בפרטי כרטיס אשראי או אמצעי תשלום אחר של צד שלישי כלשהו, השימוש בכרטיס האשראי או (לפי העניין) אמצעי התשלום הנ"ל הנו על דעתו ובהסכמתו המלאה של הבעלים הרשום של כרטיס האשראי או אמצעי התשלום, והמשתמש ישא בלעדית באחריות המלאה וישפה את החברה באופן מידי בגין כל תביעה ו/או דרישה של הבעלים של כרטיס האשראי או אמצעי התשלום האחר או צד שלישי כלשהו בקשר לשימוש של המשתמשת בכרטיס אשראי או אמצעי התשלום האחר כאמור. 

 2. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח למשתמש אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. אישור זה אינו מחייב את החברה לספק את המוצרים, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל החנות.

 3. אם יתברר שכרטיס האשראי של המשתמש או מי מטעמו אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, או שחברת פייפאל (או כל שירות תשלום מקוון זמין אחר) אינה מכבדת את החיוב, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי שבידי החנות, החנות תיצור קשר עם המשתמש (באמצעות הפרטים שהזין בעת ביצוע ההזמנה) לשם השלמת העסקה או ביטולה.

 4. בתשלום באמצעות חשבון פייפאל יתבקש המשתמש להזין את פרטי חשבונו הקיים באתר פייפאל ,או יוכל לבחור לפתוח חשבון פייפאל במהירות. אם החליט המשתמש לשלם באמצעות חשבון פייפאל, החנות תוכל לגבות את התשלום עבור המוצרים רק לאחר קבלת אישור מפייפאל. השימוש וקבלת האישור כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של פייפאל/ספק שירותי תשלום מקוון, ולא של האתר.

ד. ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים

 1. ניתן לקבל זיכוי על מוצר בחנות ובאתר בתנאי שמחירו עולה על 50 ש"ח.

 2. ניתן להחליף או לקבל זיכוי כספי בתנאי שלא נעשה שימוש במוצר והמוצר נמצא באריזתו המקורית ובצירוף חשבונית/קבלה בלבד.

 3. החזר כספי מלא על מוצר שנקנה בחנות, ינתן בטווח של עד 48 שעות בלבד מרגע הקנייה.

 4. הנך רשאי לבטל הזמנת מוצרים שרכשת באתר באותו היום עד השעה 00:00 (חצות). 

כדי לבטל את הזמנת המוצרים עליך ליצור קשר באמצעות הדואר האלקטרוני: kirkas.purim@gmail.com .

 1. ניתן לבצע החלפה על מוצר עד 14 ימי עסקים מיום הקנייה למעט מוצרים מיוחדים - (ראה סעיפים ד6, ד7, ד8) ובהתאם לשעות הפעילות של החנות.

 2. לא ניתן להחליף/ להחזיר מוצרים שנקנו במהלך בסייל ( הנחה מהמחיר המקורי) .

 3. אין החלפות החזרות או ביטולים על מוצרי פורים ,אביזרי פורים, תחפושות ומוצרים עונתיים.

 4. אין החזרה על המוצרים הבאים (מוצרים היגיינים ) : פאות, איפור, הלבשה תחתונה (מחוכים , פדינג, מחטבים, בגדי ים ) .

 5. החזר כספי יתבצע ע"פ צורת התשלום בעת הקנייה. כלומר אשראי תמורת אשראי, מזומן כנגד מזומן. דמי ביטול: עד 5% מערך המוצר או 100 ש"ח הנמוך מביניהם.

ה. משלוחים ועלויות

1.כל המשלוחים מתבצעים ע"י דואר ישראל בלבד ומגיעים לסניף הדואר הקרוב לבית הלקוח לפי הכתובת שהלקוח מזין באתר במהלך תהליך ההזמנה והתשלום . לאיתור יחידת הדואר ומרכזי מסירה לחץ כאן.

2.אין החנות אחראית על איחורי אספקת המשלוח שתלויים בחברת דואר ישראל או בכל גורם שלישי שלא בשליטת החנות. במידת עיקוב שלא מצד החנות, לא ינתן פיצוי/החזר כספי על המשלוח.

3.כל מוצר שנשלח ללקוח נבדק בדיקת איכות בחנות , במידה ונמצאה תקלה במוצר יש לפנות לחנות בדואר האלקטרוני kirkas.purim@gmail.com ברגע קבלת המוצר באותו היום בלבד על מנת לקבל את השירות המתאים. 

4.אין החזר על הדמי משלוח במידה והלקוח מעוניין להחזיר או להחליף את המוצר. החזרת המוצר תתבצע בחנות עצמה בלבד (בקניון דיזנגוף סנטר ת"א) ולא תינתן אפשרות למשלוח דואר חזרה לחנות מצד הלקוח.

 1. ישנם שלוש סוגי משלוחים: 

 • משלוח בסיסי עד 14 ימי עסקים מיום הרכישה באתר וקבלת הודעת אישור מהחנות על ביצוע ההזמנה.

 • משלוח אקספרס עד 5 ימי עסקים מיום הרכישה באתר וקבלת הודעת אישור מהחנות על ביצוע ההזמנה. 

 • איסוף עצמי מסניף החנות הפיזית.

 

ו.שוברי מתנה - GIFT CARD.

1.ניתן לרכוש מהאתר שוברי מתנה עפ"י הסכומים המוצעים באתר בלבד.

2.כאשר הלקוח רוכש את שובר המתנה , הלקוח יקבל אישור הזמנה ואת השובר לדואר האלקטרוני (שנתן במהלך תהליך התשלום). ניתן להגיע לחנות עם השובר מודפס או בהצגת המייל לעובד בחנות.

3.תוקף שובר ה"gift card" הוא כ- 90 יום (כולל ימי שישי, שבת וחגים ) מיום רכישת השובר וקבלת אישור ההזמנה בדואר האלקטרוני.

4.בעת מימוש השובר בחנות ישלח הודעת מייל ללקוח על ביצוע ואישור הרכישה, בעת שליחת הודעה זו ללקוח, תראה החנות כשובר זה כמומש ולא ינתן שימוש נוסף במספר שובר זהה.

5.יש לממש את מלוא סכום "שובר המתנה" עד תום תוקף השובר (ראה סעיף ו3).

6.במידה ולקוח לא מימש את מלוא סכום השובר בקנייה, תינתן אפשרות לממש את היתרה בקנייה הבאה בקבלת פתק זיכוי חדש מהחנות בלבד. לא תינתן אפשרות לקבלת עודף כספי.

7.לא ניתנת האפשרות להמיר שובר מתנה ללקוח בכסף/ זיכוי כספי בחנות.

8.לא תינתן אפשרות להארכת תוקף של שובר מתנה בכל סיבה שהיא.

ז.זכויות יוצרים

 1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר ו/או במוצרים, לרבות זכויות היוצרים, שייכים לחנות "קרקס - כל יום פורים" .

 2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למכור, להכניס שינויים, לפרסם, לשדר, להציג, לבצע, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, או למכור באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא, כל חלק מהמידע או מהתכנים הכלולים באתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב סטיילינג, תמונות הבגדים וכיוצא בזאת, בלא קבלת אישורה של החנות במפורש, מראש ובכתב. 

 3. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים שבאתר, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של החנות מראש ובכתב.

 4. השם "קרקס" "קרקס - כל יום פורים" "kirkas" וכן שם האתר "kirkasshop", סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של החנות בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

 5. כל הגרפיקה, התמונות, העיצוב ,תוכן המילולי, כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החנות . 

 6. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

bottom of page